Programator jest narzędziem wspierającym diagnozowanie potrzeb wychowawczych podopiecznych oraz proces planowania pracy gromady, drużyny, kręgu lub klubu specjalnościowego.

Przeprowadzone badania udowadniają, że to uwzględnienie w programie pracy gromady/drużyny dwóch konkretnych elementów: opisu problemów wychowawczych oraz opisu środowiska działania przekłada się rozwój liczebny w ZHP! Innymi słowy od rzetelnego sporządzenia charakterystyki i analizy sytuacji zależy nie tylko jakościowy, ale i ilościowy wzrost naszych środowisk.

Narzędzie składa się z dwóch części, które można stosować niezależnie od siebie (generują osobne raporty):
– Charakterystyka całej gromady/drużyny/kręgu/klubu specjalnościowego – pozwala harcerskim wychowawcom sprawdzić, czy prowadzona przez nich jednostka spełnia kryteria przewidziane w aktualnej Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Co więcej, w sytuacji, gdy odpowiedzi wskazują na odstępstwa od obowiązujących uregulowań, podaje modelowy sposób działania oraz podpowiada, gdzie można szukać poradnictwa na dany temat. W ten sposób wychowawca nie tylko dowiaduje się, czym powinien się w pierwszej kolejności zająć, aby prowadzona przez niego jednostka zapewniała warunki wzrostu dla jego podopiecznych, ale także wskazuje, jak to zrobić.
– Diagnoza potrzeb wychowawczych – pozwala ocenić w jakim stopniu (wysokim, umiarkowanym, żadnym) diagnozowana osoba potrzebuje wsparcia, aby dotrzeć do harcerskiego ideału wychowawczego. Harcerski ideał wychowawczy został skonstruowany na podstawie poszczególnych celów wychowawczych ZHP (ujętych w Statucie ZHP, Podstawach Wychowawczych ZHP oraz Uchwale XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia działalności programowej drużyn i gromad). W sytuacjach, gdy poziom wsparcia został oceniony jako umiarkowany lub wysoki, aplikacja podpowiada konkretne narzędzia – elementy programu ZHP (instrumenty metodyczne, formy pracy, propozycje programowe), które dedykowane są odpowiednim celom wychowawczym.

Wartość Programatora leży dokładnie tam, gdzie wartość samego harcerstwa – w jego wychowawczym potencjale. Intencją jego twórców jest poprzez zadawanie właściwych pytań przeprowadzenie wychowawców (drużynowych, przewodniczących kręgów) oraz ich pomocników (zastępowych) przez proces sporządzania charakterystyki (raport odnośnie całej jednostki oparty o spełnianie kryteriów Instrukcji + raport indywidualny oparty o analizę celów wychowawczych) i analizy sytuacji (raport zbiorczy dla zastępu lub/i gromady/drużyny/kręgu oparty o analizę celów wychowawczych), na których podstawie wyznaczą oni cele, zamierzenia i zadania dla ich zastępów lub/i gromad/drużyn/kręgów.

Szczegółowy opis korzystania z obu części można znaleźć po kliknięciu podanych niżej przycisków oraz w zakładce „Instrukcja”.